Administrator Login
ชื่อบัญชี :
รหัสผ่าน :

ประกาศ : ขณะนี้ Admin(ผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงาน) สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง Password ของท่านได้แล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบ gadmin กรุุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ สรอ. ค่ะ